Privacyverklaring

Privacyverklaring voor cliënten van Buro Andersom.

Bedrijfsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke van jouw gegevens

Organisatie: Buro Andersom
Adresgegevens: Blauwwater 3, 5951 DB Belfeld
Telefoonnummer: 085 130 36 73
Website: https://www.buro-andersom.nl/
Emailadres: info@buro-andersom.nl
Organisatieonderdelen:

Buro Andersom B.V. (KvK: 51612860)
Buro Andersom Zorg B.V. (KvK: 14130072)
Buro Andersom Jeugd B.V. (KvK: 81245564)

1. Inleiding

Wanneer je cliënt van Buro Andersom bent of wilt worden dan deel je persoonsgegevens met ons. Wij zetten ons in om de persoonlijke levenssfeer en privacy van onze cliënten te beschermen. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin is geregeld hoe met persoonsgegevens moet worden omgegaan. In deze privacyverklaring leggen we graag uit welke gegevens we van je verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten je hebt. Kortom; hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens en privacy?

1.1. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens valt alles waardoor wij kunnen zien óf waardoor we kunnen achterhalen dat jij het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook gegevens over je gezondheid. Dit noemen we bijzondere persoonsgegevens.

1.2. Welke persoonsgegevens verzamelen we en voor welk doel doen we dit?

Wij als verwerkingsverantwoordelijke verzamelen de meeste persoonsgegevens met als doel om je de zorg en hulp te kunnen verlenen. Hiervoor sluiten we een overeenkomst met jou. Hiervoor verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Algemene gegevens zoals je voor- en achternaam, voorletters, geslacht, woonadres, geboortedatum
 • en BSN-nummer, bankrekening (als dit nodig is);
 • Informatie over jouw omgeving zoals je familie, vrienden, mentor of curator (als je die hebt);
 • Verzekeringsgegevens en uitkeringsgegevens (als je die hebt);
 • Gegevens over de zorg die je krijgt, welke zorg je ontvangt, welke medicijnen je gebruikt en welke
 • zorgverleners en begeleiders zorg verlenen aan jou;
 • Wie jouw huisarts en andere zorgverleners zijn;
 • Informatie die wij verkrijgen van onze medewerkers en andere zorgverleners over je gedrag en
 • eventuele incidenten waarbij je bent betrokken;
 • En overige informatie die jij aan ons geeft tijdens het verlenen van zorg zoals vragen, verzoeken of
 • klachten.

1.3 Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Buro Andersom verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van een wettelijke grondslag voor verschillende doelen. Deze doelen zijn hieronder kort beschreven:

 • Om de zorg en hulp te verlenen zoals we hebben afgesproken in het ondersteuningsplan;
 • Om goede zorg te verlenen en deze te verbeteren;
 • Om onze administratie bij te houden;
 • Om klachten en incidenten te onderzoeken en hierop te reageren;
 • Om jouw vragen en verzoeken te beantwoorden en om contact met jou te houden;
 • Om te laten zien dat wij ons houden aan gemaakte afspraken en regels van de overheid;
 • Om eigen financiële controles uit te voeren;
 • Om onze rechten uit te oefenen of te verdedigen, bijvoorbeeld bij een klachtencommissie;
 • Om uitvoering te geven aan wetten en regels;
 • Voor kwaliteitsverbetering en/of bij te dragen aan onderzoek voor wetenschappelijke doeleinden.

1.4. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Buro Andersom is de overkoepelende naam van de volgende onderdelen die
verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Als we het over Buro Andersom hebben dan bedoelen we daarmee:

 • Buro Andersom B.V.
 • Buro Andersom Zorg B.V.
 • Buro Andersom Jeugd B.V.

1.5. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Buro Andersom werkt samen met andere organisaties, zoals gemeenten en andere zorgaanbieders. Soms is het voor Buro Andersom noodzakelijk om je persoonsgegevens te delen met deze samenwerkende partijen. Wij doen dit alleen als hiervoor een geldige reden is en als dit noodzakelijk is. Onze samenwerkende partijen mogen je gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten en mogen jouw gegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens. Op grond van zorgwetgeving is Buro Andersom bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over calamiteiten die hebben plaatsgevonden.

1.6. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is (het verwerkingsdoel) voor het aanmeldproces en de afgesproken hulpverlening, tenzij wij de persoonsgegevens langer moeten bewaren op basis van wet- en regelgeving. Wij zijn namelijk wettelijk verplicht onze zorg goed te documenteren voor zowel gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren, de IGZ alsook de belastingdienst. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de gegevens die zijn opgenomen in jouw cliënten-/zorgdossier, zoals benoemd in onderdeel 1.2. Hierbij moeten wij de bewaartermijn aanhouden van 15 jaar (lees: vijftien) op basis van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Persoonsgegevens specifiek voor onze financiële administratie bewaren wij minimaal 7 (lees: zeven) jaar. Dit is conform de wettelijke termijn gesteld door de belastingdienst.

1.7. Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens goed te
beveiligen tegen verlies of diefstal. Ook zorgen wij ervoor dat jouw gegevens alleen worden verwerkt door mensen of organisaties die dat mogen. Medewerkers van Buro Andersom die toegang hebben tot je gegevens, hebben een geheimhoudingsplicht. Met organisaties met wie wij je gegevens delen, leggen wij vast dat zij dezelfde beveiligingsmaatregelen treffen.

2. Wat zijn jouw rechten?

2.1. Inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van jouw gegevens

Je hebt altijd het recht om in te zien welke gegevens wij van je hebben. Zodra je aan ons kenbaar maakt dat je jouw gegevens wilt inzien, verstrekken wij deze binnen 30 dagen. Ook heb je het recht om jouw persoonsgegevens door Buro Andersom te laten wijzigen of om ze te laten verwijderen. Voor het wijzigen of verwijderen van jouw gegevens geldt dezelfde termijn als voor het
inzien van de gegevens, namelijk binnen 30 dagen. Ben je een actieve cliënt van Buro Andersom? In dat geval hebben wij jouw gegevens nodig voor het uitvoeren van onze zorgovereenkomst en kunnen we de gegevens (nog) niet verwijderen. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van ons te ontvangen, zodat je deze gemakkelijk kunt overdragen aan een andere organisatie. Ook kun je ons vragen de informatie rechtstreeks over te dragen aan een derde partij. Dit geldt alleen voor gegevens waarvoor je ons toestemming hebt gegeven om ze te verwerken en voor gegevens die nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren. Je kunt bezwaar maken tegen bepaalde bewerkingen van jouw persoonsgegevens. Buro Andersom zal dan kijken of dit bezwaar terecht is en daar dan aan tegemoet komen.

2.2 Gebruikmaken van je privacyrechten

Om gebruik te maken van je rechten kun je een schriftelijk verzoek indienen bij de functionaris
gegevensbescherming van Buro Andersom, via: info@buro-andersom.nl.
Buro Andersom beantwoordt jouw vraag of verzoek binnen een maand. Als het meer tijd kost, dan informeren we jouw hierover binnen een 30 dagen.

2.3 Weten of je de juiste persoon bent

Als je ons een vraag stelt of een verzoek doet, kunnen wij vragen om bewijs van jouw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we jouw persoonsgegevens aan een verkeerde persoon of organisatie sturen of verkeerde wijzigingen aanbrengen in jouw persoonsgegevens.

2.4. Een klacht indienen

Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop Buro Andersom omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een klacht bij ons indienen. Buro Andersom heeft hiervoor een klachtenregeling opgesteld. Wanneer wij er onderling niet uitkomen heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hieronder vind je onze bedrijfs- en contactgegevens. Zo kun je ons te allen tijde bereiken wanneer je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of gebruik wilt maken van jouw rechten:

Buro Andersom
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Blauwwater 3, 5951 DB Belfeld
T: 085 130 36 73
W: https://www.buro-andersom.nl/
E: info@buro-andersom.nl

2.5 Gegevensverwerking weigeren/ niet verstrekken persoonsgegevens

Wanneer je niet wilt dat wij jouw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de zorg- en dienstverlening die wij jou bieden, is dat jouw recht. Dit betekent wel dat Buro Andersom de zorg- en dienstverlening aan jou niet langer door kan zetten.

Wanneer je bepaalde persoonsgegevens niet met ons deelt die wij nodig hebben ten behoeve van de zorg- en dienstverlening die wij jou gaan bieden, is dat jouw recht. Dit betekent wel dat Buro Andersom de zorg- en dienstverlening aan jou niet kan starten.

3. Over deze Privacyverklaring

3.1. Verkorte Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is onderdeel van ons privacybeleid. Het privacybeleid is op te vragen via info@buro-andersom.nl.

3.2 Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. We raden je aan onze website regelmatig te controleren op updates.

[1] In artikel 4, lid 7 AVG wordt een verwerkingsverantwoordelijke omschreven als: ’’een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt’’.