Algemene voorwaarden

Buro Andersom B.V.
Blauwwater 3
5951 DB Belfeld
KvK nummer: 516 12 860
Hierna te noemen: Gebruiker

Buro Andersom Zorg B.V. (KvK: 14130072)
Buro Andersom Jeugd B.V. (KvK: 81245564)

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van de gebruiker.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van de voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van gebruiker en zijn directie.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze overeenkomst.

ARTIKEL 3 OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of een verschrijving bevat.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft. 
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover bekend een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgende de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 6. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

ARTIKEL 5 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Zonder daarmee in gebreken te komen kan gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichte werkzaamheden of te leveren zaken.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreken mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens gebruiker gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
 6. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

ARTIKEL 6 CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJN 

 1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

ARTIKEL 7 OPZEGGING

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ter grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever in dat geval gehouden tot betaling van declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichte werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

ARTIKEL 8 OPSCHORTING EN ONTBINDING 

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  – opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  – na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval van goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 
 2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet lager kan worden gevergd danwel indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 9 HONORARIUM

 1. Het honorarium zal worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 2. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief btw.
 3. Na elke dienstverlening zullen de verschuldigde kosten direct na uitvoering in rekening worden gebracht door middel van een aan opdrachtgever toegezonden factuur.
 4. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 5. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.
 6. De kosten van daadwerkelijke duur van een enkele reis tussen vestiging van gebruiker en het adres van de werkzaamheden bij opdrachtgever zullen per bezoek in rekening worden gebracht op basis van de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker.
 7. Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeenkomst dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 8. Onder werkelijk bestede uren vallen ook uren die voor maar niet per se met de klant zijn besteed.

 ARTIKEL 10 BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door gebruiker is aangegeven. Bezwaren tegen de hoogte van de facturatie schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is in dat geval een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Gebruiker heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in minder van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Gebruiker is gerechtigd haar facturen te verkopen aan een derde partij.

ARTIKEL 11 INCASSOKOSTEN

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag.
 2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van opdrachtgever.
 3. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 ARTIKEL 12 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Het door in kader van de overeenkomst gebruiker geleverde blijft eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met gebruiker gesloten overeenkomst(en) adequaat is nagekomen.
 2. Het door gebruiker geleverde, dat ingevlogen lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De opdrachtgever dient steeds al het geen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens gebruiker bij voorbaad toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan gebruiker en door gebruiker aan te wijzen derde(n) om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens de opdrachtgeer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot maximaal twee maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. In afwijking van hetgeen onder lid 3. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 5. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten. 

ARTIKEL 14 VRIJWARING

 1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdracht verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele schades voortkomend uit door de opdrachtgever aan gebruiker verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden of software etc., zijn door gebruiker geheel op opdrachtgever te verhalen.

 ARTIKEL 15 RISICO-OVERGANG

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaan op opdrachtgever over op het moment dat deze aan opdrachtgever juridisch en/ of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde(n) worden gebracht.

ARTIKEL 16 OVERMACHT

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker of van derden worden daaronder begrepen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 17 GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gebruiker is gehouden vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde(n) mede te verstrekken en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Indien bij gebruiker het redelijke vermoeden van mishandeling van of door opdrachtgever ontstaat, is gebruiker niet gehouden aan haar geheimhouding en is zij gerechtigd onverwijld hiervan melding te doen bij de daarvoor aangewezen instanties. Deze bepaling heeft voorrang op eventuele regelgeving van beroepsvereniging waar werknemers van gebruiker lid zijn.
 4. De vertrouwelijkheid betreft hierbij de relatie tussen opdrachtgever en gebruiker en tussen opdrachtgever en individuele werknemers van gebruiker.

ARTIKEL 18 INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door de gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 19 NIET OVERNAME PERSONEEL

 1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

ARTIKEL 20 GESCHILLENBESLECHTING

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 21 TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 22 VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Venlo onder dossiernummer: 51612860